tumblr hit counter
hit counter T-Rex

T-Rex

home    message    archive    theme
©
We live by Faith, not by sight.

t-rex7690:

"Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi. 
Mềm như em và xao xác như em.”

"Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi. 
Mềm như em và xao xác như em.”